Algemene voorwaarden Sicht Coaching

Algemene voorwaarden Sicht coaching

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die

Sicht coaching, gevestigd te Leeuwarden sluit met de opdrachtgever. Als opdrachtgever wordt bedoeld degene die met Sicht coaching een overeenkomst voor dienstverlening aangaat.

 1. Kwaliteit

Engelien Ruyter is opgenomen in het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg als psychosociaal werker en gehouden aan de ethische waarden en beroepscode van de NFG.

 1. Werkwijze

Individuele begeleidingsgesprekken starten met een intake (max. 1 uur) en worden gevolgd door sessies van 1,5 uur. Van essentieel belang is dat Sicht coaching de cliënt kan ondersteunen in de hulpvraag en dat er vanuit de cliënt vertrouwen is.In onderling overleg wordt beoordeeld of het traject van start kan gaan. Mocht er worden besloten dat het traject niet van start gaat, zijn er aan het intake gesprek geen kosten verbonden. In alle andere gevallen, is het onderdeel van het traject en zal derhalve gefactureerd worden. De coachee/cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor en heeft eigen regie over het proces, eigen beslissingen en handelen. Engelien Ruyter zal vanuit professionele kennis, inzicht en ervaring dit proces ondersteunen.

De gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte in het Voel je Goed Centrum te Leeuwarden.Bij een afspraak buiten de praktijk worden, bij een reisafstand van meer dan 10 kilometer, reiskosten a 0,29 cent per kilometer in rekening gebracht.

In de situatie van een training, workshop of thema middag zullen voorafgaand aan de offerte de wensen en verwachtingen worden doorgenomen en het aanbod hierop worden afgestemd.

 1. Privacy

Sicht coaching zal ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en opdrachten uiterst voorzichtig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met alle informatie die aan Sicht coaching worden verstrekt. Een aparte privacyverklaring is opgesteld aangaande de verwerking van persoonsgegevens en wetgeving A.V.G.

 1. A. Tarief begeleiding/coaching

Voor dienstverlening voor bedrijven of organisaties wordt op offerte basis een tarief afgesproken exclusief 21 % BTW en voor particuliere cliënten wordt een tarief gehanteerd inclusief 21% BTW

B. Tarief training, workshop of thema bijeenkomst

Voor dienstverlening voor bedrijven of organisaties wordt op offerte basis een tarief afgesproken. Deze tarieven zijn inclusief materiaal, voorbereiding en reistijd en exclusief reiskosten a 0,29 ct. per kilometer en 21% BTW

 1. Facturering en betaling

Na het overeenkomen van een opdracht tot dienstverlening voor een begeleidingstraject factureert Sicht coaching het bedrag voor het gehele traject voor af aan de opdrachtgever in geval van een organisatie /bedrijf. In geval van een training, workshop of thema bijeenkomst wordt de factuur naderhand verzonden.

Particuliere cliënten ontvangen na iedere begeleiding een factuur, tenzij anders wordt afgesproken.

Sicht coaching hanteert een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. De factuur zal digitaal aan de opdrachtgever/coachee/cliënt verzonden worden.

 

 1. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht tot dienstverlening.

De annulering dient schriftelijk te worden gedaan via info@sichtcoaching.nl. De datum van annulering geldt als uitgangspunt.

 • Tot 6 weken voor aanvang kan kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tot 2 weken voor de start geplande opdracht zal 50% in rekening worden gebracht van de totale offerte, tenzij anders is overeengekomen.
 • Bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de training zal 100% in rekening worden gebracht.

Voor individuele begeleidingsgesprekken geldt bij annulering binnen 24 uur dat er sprake zal zijn van 50% facturatie.

In geval van overmacht zal Sicht coaching opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met een alternatief voorstel komen waarop betreffende training, workshop, coaching of uitvoer van de opdracht alsnog uitgevoerd zal worden of een voorstel voor een vervangende trainer doen. In geval van overmacht is er geen sprake van (schade)vergoeding aan de opdrachtgever. Sicht coaching zal geen extra kosten in rekening brengen voortvloeiend uit de situatie overmacht.

 1. Klachten

De client kan over de verrichte werkzaamheden een klacht indienen. Sicht coaching zal zo spoedig mogelijk reageren en in gezamenlijkheid naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen: Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

 

 1. Intellectueel eigendom

Al het materiaal wat gebruikt wordt in begeleiding of tijdens een training, workshop of thema bijeenkomst is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag niet openbaar worden gemaakt, aan derden verstrekt of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming op schrift van Sicht coaching.

 

 1. Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten niet genoemd in deze overeenkomst.